โฮมเพจ   /  การจัดการวัสดุ

การจัดการวัสดุ

การจัดการวัสดุอุตสาหกรรม (Industrial Material Management)

เรียนออนไลน์ หรือ e-learning 10 ลิงก์ ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการและลักษณะพื้นฐานของวัสดุอุปกรณ์ วัสดุอุตสาหกรรม ประเภทของวัสดุ คุณสมบัติวัสดุ ส่วนประกอบและประโยชน์ของวัสดุ หลักการผลิตและกระบวนการผลิตวัสดุอุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้งานของวัสดุวัสดุใหม่ทางอุตสาหกรรม รวมทั้งวัสดุกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม more_vertical more_vertical more_vertical

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. การจัดการวัสดุ (4.3 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัสดุ

4.5.1 การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirement Planning : MRP) 4.5.2 ตารางการผลิตหลัก (Master Production Scheduling) 4.5.3 ระบบคัมบังและระบบการผลิตแบบทันเวลา (Kanban/Just-in-Time Systems) 4 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รีไซเคิล คือ - การรีไซเคิล (recycle)

รีไซเคิล ( อังกฤษ : Recycle) เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะการหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้ได้อีก...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Logistics & Supply Chain

• เป็นระบบการจัดการวัสดุที่อาศัยคอมพิวเตอร์มาจัดการ ฐานข้อมูลวัสดุคงคลังประเภทชิ้นส่วน อะไหล่ และ/หรือส่วนประกอบ ต่างๆ ของสินค้า • สินค้าที่นิยมใช้ MRP มาบริหารจัดการวัสดุ ส่วนใหญ่จะเป็น สินค้าที่ประกอบตามค าสั่งซื้อ (Assembler to order) ดังนั้นถ้า ผู้ผลิตทราบความต้องการสินค้า ก็จะทราบจ านวนชิ้นส่วนหรือวัสดุ ต่างๆ ที่ต้องการด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการวัสดุ - AJNuttida

การควบคุมวัสดุ.pptx ดู ดาวน์โหลด 82 กิโลไบต์: เวอร์ชัน 1 : 4 ส.ค. 2555 22:26: Nuttida Srirachya: ć: การจัดการวัสดุ บทนำ.ppt ดู ดาวน์โหลด 415 กิโลไบต์: เวอร์ชัน 1 : 31 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 2

คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Materials) และ การจัดการ (Management) เปรมชัย สโรบล (2550, หน้า 12) กล่าวว่า ปัจจัยการบริหาร หมายถ้ง ทรัพยากรพืนนฐาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

การบริหารจัดการวัตถุดิบ - การบริหารสินค้าคงคลัง

การจัดการวัสดุ (Material Management) หรือการจัดการวัตถุดิบ (Raw Material Management) จะเกี่ยวข้อง กับการกำหนดปริมาณ และระยะเวลาในการสั่งวัสดุ หรือวัตถุดิบ และการเตรียมการ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การบริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ

ดำเนินการคิดค้นวัสดุเพาะกล้า และวัสดุปลูก วัสดุเพาะกล้า ใช้ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย 50% และวัสดุอื่นๆ ที่ได้จากชุมชนในท้องถิ่น 50% มาปรับสูตรเป็นวัสดุเพาะกล้า ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพในกระบวนการเพาะกล้าพืชผัก ทำให้อัตราการงอกของเมล็ดสูงขึ้น และต้นกล้ามีความสมบูรณ์แข็งแรง

รายละเอียดเพิ่มเติม

CT51 หลักการพื้นฐานของการบริหารงานวัสดุและวัสดุคงคลัง (Basic ...

การจัดการวัสดุ หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับการจัดหาจัดเก็บ การนำไปใช้เพื่อการผลิต และการกระจายวัสดุในระบบ โดยพิจารณาถึงกำลังคน และกำหนดการหรือแผนการใช้วัสดุ เพื่อร่นระยะเวลา และลดต้นทุนในระบบให้น้อยลง วัฏจักรของการจัดการวัสดุ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนธุรกิจ จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง ( UDP)

การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันโดยใช้ Five-Force Model ของตลาดธุรกิจร้านค้าวัสดุก ่อสร้าง 4.4.1 . การเข้าตลาดใหม่ (New Entrant)

รายละเอียดเพิ่มเติม

การควบคุมและการจดัเกบ็สินคา้คงคลงั

การใช้พ้ืนที่เก็บรักษาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 2. การใช้เวลาและแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. การคน้หาสินคา้ไดง้่ายข้ึน 4.

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.3 ความสำคัญของการการจัดการ - หลักการจัดการ

1. มีกระบวนการจัดการที่ดี จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้. 2. การจัดการเป็นเทคนิคที่ทำให้สมาชิกใน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่อง การบริหารจัดการงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ

4) การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 5) การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ 6) การจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการอะไหล่ : ส่วนที่มักถูกลืมในการจัดการงานบำรุงรักษา ...

การจัดการอะไหล่ตามขั้นตอนต่างๆตามที่ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้นนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการตัดสินใจในปัจจัยที่สำคัญๆ ได้แก่ ระดับของการบริการ(service level) การขาดแคลนอะไหล่และวัสดุซ่อมบำรุงที่ยอมรับได้(acceptable stockouts) ปริมาณอะไหล่และวัสดุซ่อมบำรุงที่สำรองเผื่อไว้(safety stock) ปริมาณที่จะสั่งในแต่ละครั้ง และเวลาที่จะสั่ง …

รายละเอียดเพิ่มเติม

การบริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มมิตรผลได้มุ่งเน้นและส่งเสริมความตระหนัก (Awareness) ถึงคุณค่าของทรัพยากรและแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การแปรใช้ใหม่ - วิกิพีเดีย

การแปรใช้ใหม่. การแปรใช้ใหม่ ( อังกฤษ: recycling) เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะโดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ (โดย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. การจัดการวัสดุ (4.3 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัสดุ

4.1.1 ความหมายของการจัดการวัสดุ 4.2 ปัจจัยด้านการผลิต 1.ปัจจัยนำเข้า ผลผลิต การแปรรูป 4.3 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัสดุ การคลังสินค้าและการจัดเก็บ การควบคุมระบบสารสนเทศทางการจัดการ โลจิสติกส์ขาเข้า การวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลัง การควบคุมการผลิต การกำจัดวัสดุ การจัดซื้อและการจัดหา 4.4 การพยากรณ์ 4.4.1 อุปสงค์อิสระและอุปสงค์ตาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการวัสดุคงคลังที่ใช้ในการซ่อมบำรุงทาง กรณีศึกษา สำนัก ...

แบบจ าลองการจัดการวัสดุ 1.1. การจัดหาวัสดุ. การจัดหาวัสดุเปนงานส าคัญของส่วนงานจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้อง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม