โฮมเพจ   /  อัตราบดกรามพร้อมข้อกำหนด

อัตราบดกรามพร้อมข้อกำหนด

ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติภาษี ...

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 จึงมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป มาตรา 3 ก าหนดการยกเลิกกฎหมายเดิมและฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด รวม 46 ฉบับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 2 กลศาสตร ของไหลเบ ื้องต น

ตอนที่ 2 บทที่ 2 กลศาสตร ของไหลเบ ื้องต น ตําราฝ กอบรมผ ู รับผิดชอบด านพลังงาน(ผชพ) ด านความร อน 2-1 บทที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประเมินความต ้องการน ้ําอุปโภค บริโภคและอ ุตสาหกรรม

ส่วนจัดสรรน ้ํา สํานักบริหารจัดการน ้ํา ตารางที่ 4 แสดงอัตราการใช ้น้ําต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภทต ่างๆ (ต่อ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม – สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง – Immigration Bureau

อัตราค่าธรรมเนียม(ปรับปรุงใหม่) • กรณีเข้ามาอยู่ใน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522

ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2537) 1. ประกอบการขนส่งประจำทางโดยไม่ได้รับ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420)

อ นาเาอาหารตามอ เพ่อจาหนา÷ ตองจั หมเอกÿารรับรองตามมาตรåาน่เì

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมศุลกากร - Thai Customs

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110. สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก. Call Center : 1164. อีเมล์ : [email protected]. ติดตามหนังสือราชการ. โทร : 02-667-6107 -8. โทรสาร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มทช.2302545 ( ASPHALT CONCRETE)

62 มทช.230-2545 มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต ( ASPHALT CONCRETE) 1. ขอบข่าย แอสฟัลต์คอนกรีต หมายถึงวัสดุที่ได้จาก การผสมร้อนระหว่างมวลรวม(Aggregate) กับแอสฟัลต์ซีเมนต์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงพาณิชย์

บัญชี ๑ แนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดชนิดของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎกระทรวง

และอัตราค่าธรรมเน ียมเกี่ยวกับการประกอบก ิจการน ้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 145/2527 | กรมสรรพากร - The Revenue ...

(1) ร้อยละ 100 ของมูลค่าต้นทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 4 (2) หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าต้นทุน สำหรับมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือให้หักตามเงื่อนไขและอัตราที่กำหนดไว้ในมาตรา 4 ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีลักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข อกําหนดและหล ักเกณฑ ในการออกแบบ

มาตรฐานทางระบายน้ํา 16 บทที่ 4 ข อกําหนดและหล ักเกณฑ ในการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มทช.(ท) 501.3-2545 บี . (C.B.R.)

2.5.10 กดท่อนกดในอัตรา 0.05 นิ้วต่อนาที พร้อมกับอ่านค่าน ้าหนักที่ตรงกับค่าการจมตัว 0, 0.025, 0.050, 0.075, 0.100, 0.125, 0.150, 0.175, 0.200, 0.250, 0.300, 0.350, 0.400, 0.450 และ 0.500 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดการเอกสารตามหลักมาตราฐาน ISO 9001 (Document Management)

ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ในเรื่องเอกสาร. มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ข้อ 4.1 "ข้อกำหนดทั่วไป" กำหนดว่า องค์กรต้องจัดทำระบบ ทำเป็นเอกสาร นำไป ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 289: "ถูกให้ออกจากงาน ลูกจ้างต้องได้รับ ...

เงินค่าชดเชยที่นายจ้างจะต้องชดเชย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ และตามกฎหมายลูกจ้างต้องได้รับค่าชดเชย ดังนี้. 1. ค่าชดเชย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมศุลกากร - Thai Customs

กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110. หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-5144. อีเมล์ : [email protected].

รายละเอียดเพิ่มเติม