โฮมเพจ   /  อุปทานของอุตสาหกรรมการขุดรายวัน

อุปทานของอุตสาหกรรมการขุดรายวัน

ไวรัสโคโรนา : ธนาคารโลกคาดพิษโควิด-19 อาจฉุดเศรษฐกิจไทยตกต่ำ ...

ในขณะที่ต้นปีนี้ การระบาดของโควิด-19 ก็ได้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับตื่นตัวรับกระแสการพัฒนาอย่าง ...

ปัจจุบันมีหลายองค์กรที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมอัญมณีและ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

5 ปัจจัย การบริหารโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม (Supply Chain ...

5 ปัจจัย การบริหารโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม. 1. ปัจจัยการผลิต : เราจะต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนว่าเราจะผลิตอะไร ผลิตทำไม ผลิตเมื่อไหร่ ผลิตให้ใคร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลน เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์การเมืองโลกอย่างไร

การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลไปถึงอุตสาหกรรม เพราะเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลน และยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดการผลิต การแข่งขันทางการค้า และ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปี 2564-2566 ไก่แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป

วิจัยกรุงศรีคาดว่าปริมาณการผลิตไก่แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูปในปี 2564-2566 มีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 3-5% ต่อปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ในประเทศไทย

คำถามสำคัญต่อมาก็คือ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยบ้าง จากรายงาน Deloitte Insights from Deloitte's 2021 Automotive ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารบัญ

1. การจัดการข้อมูล (Data Clean-Up and Grouping) 2 2. วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 8 3. โปรไฟล์นวัตกรรมของแต่ละกลุ่มเทคโนโลยี (Technology Profile) 11

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการสัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงาน

ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายของไทยเพื่ัอรองรบการเปิดเขตการค้าเสรอาเซีียน (aec) ประจํีาปงบประมาณ พ.

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทความวิจัย

กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทย: กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอาหารทะเล The Halal Supply Chain Strategies for the Thai Halal Food Industry: A Case Study of the Seafood Industry

รายละเอียดเพิ่มเติม

รู้ทันกลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจน้ำมันและก๊าซ

รายงาน "Oil and Gas Trends 2018-2019" ของ PwC Strategy& ฉบับล่าสุด ได้นำเสนอบทวิเคราะห์ถึงความท้าทายและกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจน้ำมันและก๊าซไว้อย่างน่าสนใจว่า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

PTTEP

แบบจำลองอุปสงค์และอุปทานอธิบายว่าอุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยที่กำหนดราคาของสินค้าในตลาด โดยใช้แนวคิดของจุดสมดุล (equilibrium ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัย

โดยอาศัยบริบทของระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นหลัก นิยามของอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัย (Contemporary Fashion Industry Definition)

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีการสร้าง'ห่วงโซ่อุปทาน' (Supply Chain) ที่มีความรับผิดชอบ ...

ผมเชื่อว่าภาคธุรกิจจำเป็นต้องมีบทบาทในการส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานอันยั่งยืน และเราจำเป็นต้อง กำหนดเหตุผลทางธุรกิจ (Business Case ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการห่วงโซ่อุปทานของ อุตสาหกรรมออ้ยและนา้ตาลทราย และการ ...

5. การประยุกต์ใช้ it ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน อุตสาหกรรมปลายนา้ 6. การประเมนิศกัยภาพอตุสาหกรรมออ้ยและนา้ตาลทราย ของไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

"เศรษฐกิจหมุนเวียน" อนาคตของอุตสาหกรรมพลังงานฯ เพื่อความยั่งยืน

รายงานฉบับดังกล่าว ยังได้แนะนำ 6 ขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานฯ สามารถพัฒนาเข้าสู่การมีระบบ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปสงค์และอุปทาน - วิกิพีเดีย

แบบจำลองอุปสงค์และอุปทานอธิบายว่าอุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยที่กำหนดราคาของสินค้าในตลาด โดยใช้แนวคิดของจุดสมดุล (equilibrium ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปทาน (supply) - กลไกลเศรษฐกิจ

อุปทาน (supply) คือ ปริมาณความต้องการเสนอขายสินค้าและบริการของผู้ขายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาต่างๆ กันโดยผู้ขายเต็มใจจะขาย กล่าวคือ ถ้าราคาต่ำปริมาณที่เสนอขายก็จะลด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปทาน (supply) - กลไกลเศรษฐกิจ

อุปทาน (supply) อุปทาน (supply) คือ ปริมาณความต้องการเสนอขายสินค้าและบริการของผู้ขายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาต่างๆ กันโดย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม