โฮมเพจ   /  โรงสีมาตรฐาน

โรงสีมาตรฐาน

National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards

มารู้จัก มาตรฐานโรงสีข้าว (gmp) มกษ.4403-2553 ... สำนักงานมาตรฐาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงสีที่ได้รับการจัดเกรดโรงสีข้าวโดยการติดดาว ประเภท ...

2 บริษัท โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จ ำกัด 2 บริษัท ที.ซี.เอส.ไรซ์ จ ำกัด 3 บริษัท โรงสีสิงโตทองอำร์ซีซี ไรซ์ จ ำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรฐานโรงสีข้าว GMP

สถานที่ผลิต. ทำเลที่ตั้ง. สถานที่ตั้งของโรงสีข้าวต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชุมชน และมีมาตรการป้องกันไม่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สร้างต้นแบบโรงสีข้าวGMPเพิ่มศักยภาพข้าวไทย -ดินดีสมเป็นนาสวน

โครงการ "ต้นแบบโรงสีข้าว gmp" ตามมาตรฐาน มกษ 4403-2553 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงสีข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่ม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. โทรศัพท์ : 0 2507 5530, สายด่วน 1569. โทรสาร : 0 2547 5361. อีเมล : [email protected]. แชทกับกรมการค้าภายใน. หน้าหลัก. เกี่ยวกับกรม. ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

"กรมการข้าว" เปิดจุดบริการตรวจ DNA ข้าวหอมมะลิ หนุนส่งออก

กรมการข้าวจับมือกรมการค้าต่างประเทศ เปิดหน่วยปฏิบัติการตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรมข้าวหอมมะลิไทย ณ ศูนย์วิจัยข้าว ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หทัยชนก อินทรกำแหง ชีวิต คุณค่า และความหวัง เบื้องหลังตรา ...

"มีผู้ประกอบหลายรายที่ขอรับรองมาตรฐานมาเป็นสิบปีจนถึงตอนนี้ก็ยังขออยู่ แม้ว่าจะไม่ได้เอาตรารับรองไปใช้ก็ตาม เพราะเขา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงสีที่ผลิดและจำหน่ายข้าวหอมมะลิไทยที่ได้รับการรับรอง ...

กฎระเบียบขั้นตอนการส่งออกสินค้ามาตรฐาน; หลักเกณฑ์และวิธีการขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปล่องระบาย - กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

[ประกาศ ทส.] มาตรฐานค่าความทึบแสงจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของโรงสีข้าวที่ใช้หม้อไอน้ำ พ.ศ. 2548: 53.6 KiB: 128 [ประกาศ ทส.]

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมาคมโรงสีข้าวไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 สมาคมโรงสีข้าวไทย. ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565. ณ ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รวมมาตรฐานสินค้าข้าวไทย Thailand Standards for Rice

รวมมาตรฐานสินค้าข้าวไทย Thailand Standards for Rice. บริการจากกรม / บริการข้อมูล Information / เอกสารเผยแพร่ / แสดงรายละเอียด เอกสารเผยแพร่.

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมกำหนดราคา

มาตรฐาน (มาตรฐาน 40 %) และสูงกว่ามาตรฐานตามลำดับ มาขายให้โรงสี สำหรับหน้าต่างอัตราตัดน้ำหนักความชื้น เป็นส่วนที่แสดงจำนวน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้ ...

กฎหมายและมาตรฐานด้านกากของเสียและสารอันตราย; กฎหมายและมาตรฐานด้านคุณภาพน้ำ; กฎหมายและมาตรฐานด้านคุณภาพอากาศและเสียง

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรฐานสินค้าและอาหาร

มาตรฐานโรงสีข้าว GMP. - สถานที่ตั้งของโรงสีข้าวต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชุมชน และมีมาตรการป้องกันไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชุมชนอันเนื่องมาจาก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม