โฮมเพจ   /  ค่าปูผิวทางรวมที่บดแล้ว

ค่าปูผิวทางรวมที่บดแล้ว

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโค้ต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน ) x 1.10 = 103.541 บาท/ตัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

มทช.2302545 ( ASPHALT CONCRETE)

62 มทช.230-2545 มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต ( ASPHALT CONCRETE) 1. ขอบข่าย แอสฟัลต์คอนกรีต หมายถึงวัสดุที่ได้จาก การผสมร้อนระหว่างมวลรวม(Aggregate) กับแอสฟัลต์ซีเมนต์

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ค่าปูผิวคอนกรีต ( ค่าปูผิวคอนกรีต ) = 11.930 x 40.000 ตร.ม.= 477.200 บาท ค่าบ่ม ( ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต ) = 8.730 x 40.000 ตร.ม.= 349.200 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงาน ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

13 งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตัน 366.44 16.77 20.96 383.21 387.40 งานปูลาดและบดทับ ผิว ac หนา 5 ซม.บนผิวแทคโค้ต

รายละเอียดเพิ่มเติม

มทช. 241 - 2553

ภายหลังการปูผิวทางแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 7 วัน 4.2.2 การเตรียมวัสดุ วัสดุเทอร์โมพลาสติกต้องหลอมตัวด้วยความร้อนเพื่อละลาย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ค่าปูผิวคอนกรีต ( ค่าปูผิวคอนกรีต ) = 11.880 x 60.000 ตร.ม.= 712.800 บาท ค่าบ่ม ( ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต ) = 8.600 x 60.000 ตร.ม.= 516.000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รวมค่างานต้นทุน 173.50 7. งานพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแนน่ ค่าวัสดุจากปากโม่ (รวมค่าตัก) 214.95 ค่าลูกแก้ว 0.50 กก. / ตร.ม. @ 44 22.00 ค่า primer 0.25 กก.

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K )

หมวดที่ 3 งานทาง 3.1 งานผิวทาง prime coat, tack coat, seal coat ใช้สูตร k = 0.30 + 0.40 at/ao + 0.20 et/eo + 0.10 ft/fo 3.2 งานผิวทาง surface treatment slurry seal ใช้สูตร k = 0.30 + 0.10 mt/mo + 0.30 at/ao + 0.20 et/eo + 0.10 ft/fo

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าดำเนินการค่าเสื่อมงานปูผิวทางคอนกรีต ได้รวมค่าแรงงานเข้าไป ...

ค่าดำเนินการค่าเสื่อมงานปูผิวทางคอนกรีต ได้รวมค่าแรงงาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มทช.237 2545 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบ พอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต ...

2.2.3 มวลรวมที่จะน าไปผสมท าพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต ต้องให้กรมทางหลวงชนบท ตรวจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

มทช.(ท) 501.3-2545 บี . (C.B.R.)

(dry density) เพื่อหาค่า ซี.บี.อาร์. เป็นร้อยละของการบดอัดที่ต้องการต่อไป 3. การค านวณ 3.1 ค านวณหาค่าความชื้นในดินเนร้อยละ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

P 3.8 งานแอสฟัลต์ คอนกรีต Asphalt Concrete)

คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างทางหลวง งานผิวทาง (Surface Course) Page 3 ข้อพิจารณาในงานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ขั้นตอน ข้อปฏิบัติ วัสดุ (Material)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

5 งานขุดรื้อผิวทางแล้วบดทับ ตร.ม. - - - 1.3574 - - 1 ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.04 ม. ปูบน Prime Coat ตร.ม. 2 งานไหล่ทางหนิคลุก (เกลี่ยเรียบ) ลบ.ม. ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการก่อสร้างถนน ต้องทำอะไรบ้าง? ละเอียดครบทุกขั้นตอน ...

ความกว้างของผิวจราจร มาตรฐานความกว้างของผิวจราจรคือ 6 เมตร โดยไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร แต่อาจมีการปรับให้แคบลงได้บางกรณี เช่นเมื่อมีปัญหาแนวเขตทางหรือเมื่ออยู่ในหมู่บ้าน เป็นต้น การออกแบบไฟฟ้าแสงสว่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม