โฮมเพจ   /  ใบรับรองการทำเหมืองแห่งชาติ

ใบรับรองการทำเหมืองแห่งชาติ

สิ้นสุดการรอคอย 3 ทศวรรษแห่งการต่อสู้ เหมืองหินดงมะไฟ กับ 11 ...

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน ใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และประทานบัตรเหมืองหินปูนไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย้ำชัดอีไอเอ เกิน 10 ปี ไม่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รกาศคกรรมการการมาตรานหงชาติ

ใบรับรอง การย้ายสถานท ี่ทําการท ี่ระบุไว้ในใบรับรอง การโอน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลลัพธ์จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่กลไกที่เปิดโอกาสให้ทำเหมือง ...

ซึ่งหมายความว่า มีการเปิดโอกาสให้เข้าทำประโยชน์เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ในพื้นที่เขตป่าสงวนได้ (ซึ่งจะพบว่ามีการบัญญัติ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปเหตุการณ์ 29 ปี การคัดค้านเหมืองของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน ...

หน้าหลัก-บทความหลัก-สถานการณ์-สรุปเหตุการณ์ 29 ปี การคัดค้านเหมืองของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได สู่คำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาต

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องเล่าจากเหมืองแร่ บาดแผลที่รอการเปลี่ยนแปลง

การทำเหมืองแร่ในประเทศไทย เป็นประเด็นที่ยังคงถูกตั้งคำถาม ทั้งความสมดุลของระบบนิเวศน์ที่ต้องสูญเสียไป สุขภาพของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์ม / แบบคำร้องต่างๆ

กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2435มีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นเสนาบดี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รกาศคกรรมการการมาตรานหงชาติ

รกาศคกรรมการการมาตรานหงชาติ เร่อง หลกเกèæ d üิíการ ลเง่อนการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / คู่มือ – ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

ข้อมูลสถิติการอนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ หน้าแรก » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / คู่มือ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบกรมป่าไม้ – สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการตรวจสอบที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การมอบอำนาจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนตาม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

CITES Thailand

ระบบการขอรับใบอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าตามอนุสัญญาฯ (cites) กรมอุทยานแห่งชาติ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)

- กำหนดกระบวนการ และรูปแบบในการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) พ.ศ. 2565 . การสั่งซื้อหนังสือ มตช. ออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหมืองทองอัครา: เปิด 7 ข้อกังขาของภาคประชาชนกรณีรัฐบาลอนุญาต ...

ป.ป.ช. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีทุจริตในการทำเหมืองแร่ทองคำ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การทำเหมืองแร่และวัตถุดิบ | BSI

การทำเหมืองแร่และวัสดุ. จากการสำรวจเหมืองแร่ของทรัพยากรใหม่ที่เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แน่ใจว่าการพิจารณา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม