โฮมเพจ   /  การผลิตคอนกรีตจากวัสดุเหลือใช้

การผลิตคอนกรีตจากวัสดุเหลือใช้

บทคัดย่อ

ทิ้งโดยการเผา ใช้ต้นทุนต่้าในการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 2. วัตถุประสงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลของวัสดุผงผสมร่วมสามชนิดในการปรับปรุงสมบัติของคอนกรีตชนิด ...

JJL90(J 127 บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติของคอนกรีตชนิดไหลตัวได้ผสมวัสดุผงร่วมสามชนิด(Ternary combi-

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรรมวิธีการผลิตเฮมพ์คอนกรีต

การนำเสนอผลงานวิจัย (Technology Pitching) กลุ่มเครื่องมือ เครื่องจักร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เถ้าชีวมวลสู่คอนกรีต

ถือได้ว่าเถ้าเหล่านี้มีศักยภาพในการนำไปใช้เป็นส่วนผสมในคอนกรีตแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนได้ในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดการใช้ปูนซีเมนต์ ลดการระเบิดภูเขาเพื่อนำมาผลิตปูนฯ ลดต้นทุนการผลิตคอนกรีต ลดปัญหามลพิษและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ปัญหาของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมโดยนำกลับมาใช้ประโยชน์ เพราะปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่พยายามหาวิธีกำจัด...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ถ่านอัดแท่งคุณภาพสูงไร้ควันและถ่านกัมมันต์ ผลิตภัณฑ์จากจาก ...

ศูนย์เรียนรู้และสาธิตการผลิตเชื้อเพลิงแข็ง จุฬาฯ นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น กระบอกข้าวหลาม เศษไม้ไผ่ ฯลฯ มาผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศึกษาและคิดค้นการท าอุปกรณ์ท าลูกปูนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการวิเคราะห์การไหลของการผลิตกระบวนการปฏิบัติงานเวลาที่ใช้ในการผลิตและผังโรงงาน 4. 1 :

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัสดุเหลือทิ้ง – Kasetsart University Research and ...

คอนกรีตพรุนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ทดแทนปูนซีเมนต์ (จีโอโพลีเมอร์) สามารถใช้ในการผลิตเป็นพื้นปูถนน พื้นลานจอดรถ โครงสร้างตกแต่งทาง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คอนกรีตผสมจากเปลือกหอยแมลงภู่ – Kasetsart University Research ...

การทำเก้าอี้คอนกรีตผสมจากเปลือกหอยแมลงภู่ อัตราส่วนที่ใช้ = ปูนซีเมนต์: ทรายหยาบ : หิน : เปลือกหอย : น้ำ เท่ากับ 20:30:10:30:10 กิโลกรัม นำส่วนผสมทั้งหมด (ยกเว้นน้ำ) มาคลุกเคล้าให้เข้ากันในกระบะผสมปูน หลังจากนั้นให้โกยส่วนผสมให้เป็นกองสูง และทำเป็นหลุมไว้ตรงกลางสำหรับใส่น้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมบัติของคอนกรีตที่ใช้เถ้าถ่านหินและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เป็น ...

เถ้าถ่านหิน(Fly ash) เป็นวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเผา ไหม้ถ่านหินซึ่งมีซิลิกาออกไซด์(SiO 2), อลูมินาออกไซด์

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จ มีข้อดีอะไรบ้าง At Once

Views : 8. คอนกรีตผสมเสร็จเป็นวัสดุก่อสร้างที่นิยมใช้กันมาอย่างยาวนาน โดยมีความสำคัญต่อความแข็งแรงของตึก ซึ่งถือเป็นวัสดุที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรรมวิธีการผลิตเฮมพ์คอนกรีต

NSTDAChannel TVstation. NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness.

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาบล็อกประสานน้ำาหนักเบาจากเยื่อกระดาษเหลือทิ้ง ...

ปริญญา (2549) ได้ศึกษาการผลิตคอนกรีตบล็อกมวล เบาจากวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรม 3 ประเภท ได้แก่

รายละเอียดเพิ่มเติม

2.5 ปัจจัยในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ผลิตด้วยวัสดุสังเคราะห์ อาจมีการเลือกกรรมวิธีการเลือกใช้วัสดุและวิธีผลิตได้หลายแบบ แต่แบบหรือวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด ที่จะไม่ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าที่ประมาณ ฉะนั้นนักออกแบบคงต้องศึกษาเรื่องวัสดุและวิธีผลิตให้ลึกซึ้ง โดยเฉพาะวัสดุจําพวกพลาสติกในแต่ละชนิด จะมีคุณสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกันออกไปเช่น มีความใส ทนความร้อน ผ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาบล็อกประสานน้ำาหนักเบาจากเยื่อกระดาษเหลือทิ้ง ...

เยื่อกระดาษเหลือทิ้งสามารถนำามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุก่อสร้างได้ ช่วยทำาให้มีค่าความหนาแน่นและน้ำาหนักต่ำาลง ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนได้มากขึ้น การใช้เยื่อกระดาษเหลือทิ้งเป็นส่วนผสมเพิ่มในกลุ่มวัสดุผสมปูนซีเมนต์และดินลูกรัง มีค่าความหนาแน่นและกำาลังรับแรงอัดต่ำากว่า กลุ่มวัสดุผสมปูนซีเมนต์ ทราย และผงสี

รายละเอียดเพิ่มเติม

คอนกรีตใยกัญชง วัสดุก่อสร้างรักษ์โลก

วัสดุก่อสร้างจากธรรมชาติ ปัจจุบันได้มีการนำวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรที่เป็นวัสดุชีวภาพมาใช้ผลิตเป็นวัสดุก่อสร้างอย่างแพร่หลาย เพื่อต้องการลดต้นทุน ลดปริมาณการใช้วัสดุสังเคราะห์ที่ได้จากภาคอุตสาหกรรม เช่น การใช้เส้นใยจากใยมะพร้าวและเส้นใยปาล์มที่ได้จากธรรมชาติ มาผลิตเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัสดุเหลือทิ้ง – Kasetsart University Research and ...

คอนกรีตพรุนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ทดแทนปูนซีเมนต์ (จีโอโพลีเมอร์) สามารถใช้ในการผลิตเป็นพื้นปูถนน พื้นลานจอดรถ โครงสร้างตกแต่งทางสถาปัตยกรรม ลดปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวถนน สวนสาธารณะ หรือทางเดินเท้า ด้วยการใช้คอนกรีตพรุนที่น้ำสามารถซึมผ่านได้แทนที่วัสดุโครงสร้างพื้นตันแบบเก่า ทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์ โดยการใช้วัสดุชนิดจีโอโพลีเมอร์ นำวัสดุเหลือทิ้...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เถ้าชีวมวลสู่คอนกรีต

นักวิจัย มจธ.เพิ่มมูลค่า เถ้าชีวมวล ผลิตคอนกรีต ลดการใช้ปูนซีเมนต์ ด้วยของเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม. ปัจจุบันเถ้าชีวมวล ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อย่าทิ้งฉัน! เมื่อวัสดุเหลือใช้ กลายเป็นคอนกรีตที่โค้งงอได้

การผลิตคอนกรีตส่งผลให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกขนาดใหญ่ เนื่องจากการเผาหินปูนเพื่อผลิตส่วนผสมสำคัญคือซีเมนต์ หากการใช้คอนกรีตที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการก่อสร้าง จะช่วยลดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระหว่างการผลิตและกระบวนการขนส่งได้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม