โฮมเพจ   /  การอ้างอิงถึงภาคการขุดในกานาตาม

การอ้างอิงถึงภาคการขุดในกานาตาม

การเขียนอ้างอิงในเนื้อหาของรายงาน

วิธีการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาของรายงานและตัวอย่าง มีดังนี้ การอ้างอิงโดยคัดลอกข้อความไม่เกิน 3 บรรทัด ให้พิมพ์วิธีอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามหลังข้อความที่ผู้เขียนคัดลอกจากข้อเขียนหรือค าพูดของผู้อื่นโดยข้อความที่คัดลอกมานั้นอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

4.1 การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ APA (American ...

4.1.1 การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Citing References in Text) การอ้างอิงแบบนี้ใช้กับข้อความที่คัดลอกมาหรือประมวลมา เป็นการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อหาวิทยานิพนธ์ โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงเนื้อหาโดยตรงหรือแนวคิดบางส่วนหรือเป็นการคัดลอกข้อความบางส่วนมาโดยตรง ควรระบุเลขหน้าไว้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทเรียนจากนักเรียนชาวนา บทที่ ๔: การขุดบ่อเพื่อการพัฒนาระบบ ...

การขุดที่ดีควรพิจารณาจาก การเกาะตัวของดินว่า มั่นคงมากน้อยเพียงใด ในกรณีที่ดินมีการเกาะตัวกันอย่างหลวมๆ จำเป็นต้องมี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเขียนอ้างอิง เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ APA (American Psychological Association) พัฒนามาจากนักสังคมศาสตร์และนักพฤติกรรมศาสตร์มากว่า 80 ปี เพื่อเป็นมาตรฐานในการเขียน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีการ เขียนภาคผนวก (Appendix): 11 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

จัดวางรูปแบบภาคผนวก 1 เขียนชื่อภาคผนวก. ภาคผนวกควรจะเขียนชื่อให้ชัดเจนที่ด้านบนสุดของหน้า ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด เช่น "APPENDIX" หรือตัวพิมพ์ใหญ่ต้นคำ เช่น "Appendix" คุณสามารถใช้รูปแบบอักษรและขนาดเดียวกันกับที่ใช้เขียนหัวข้อบทในงานวิจัยหรือรายงานของคุณ (หากเป็นภาษาไทยให้เขียนว่า "ภาคผนวก" เท่านั้น) [5]

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ ๔ การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม

ให้พิมพ์เชิงอรรถไว้ที่ส่วนล่างของแต่ละหน้าที่จะอ้างอิง และให้แยกจากเนื้อเรื่อง วิธีการพิมพ์เชิงอรรถ ให้เข้าไปที่รายการ "อ้างอิง" หรือ "References" แล้วคลิกเลือก อ้างอิง – เชิงอรรถหรือ Insert Footnote จากโปรแกรมของ Microsoft Word โดยใช้ขนาดตัวอักษร ๑๔ พ้อยท์และให้พิมพ์บรรทัดแรกย่อหน้าเข้ามาจากขอบซ้ายของกระดาษ ๑.๗๕ ซม. (เช่นเดียวกันกับการย่อหน้...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 7 การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม การอ้างอิง

1. การอ้างอิงเอกสารทั้งเอกสารโดยรวม การอ้างอิงเอกสารทั้งเอกสารโดยรวม เป็นการสรุปแนวคิดจากเอกสารทั้งเล่มหรือทั้งเรื่อง ดังต่อไปนี้ 1.1. การอ้างอิงเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่งคนเดียว ให้ระบุทั้งชื่อผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ไว้ในวงเล็บ โดยเอกสารภาษาไทยให้ระบุชื่อ และนามสกุล ส่วนเอกสารภาษาต่างประเทศให้ระบุเฉพาะนามสกุล ดังตัวอย่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

การอ้างอิง (Citation/ Reference) ที่ใช้ใน Essay และ Academic ...

การแทรกอ้างอิงลงในเนื้อหาของ Essay. ขณะเขียน Essay หากคุณใช้หรืออ้างถึงความคิดหรือเนื้อหาใด ๆ ในข้อมูลอื่น ๆ คุณจะต้องอ้างอิง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

แทรกในเนื้อหา การอ้างอิงที่แยกจากเน้ือหา มี Z รูปแบบ คือ การอ้างอิงที่อยู่ตอนล่างของหน้าหรือที่เรียกว่า "เชิงอรรถ (Footnote ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 7 การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม การอ้างอิง

(การอ้างอิงครั้งแรกในงานที่เขียน) จิตตินันท์ เดชะคุปต์ และคณะ (2546) สรุปผลการประเมิน. . .(การอ้างอิงในครั้งต่อไปในแต่ ละย่อหน้า)

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 3 : หลักเกณฑ์ในการอ้างอิงในทฤษฎี แนวคิดและการทดลองที่ ...

การอ้างอิงให้เป็นการเขียนแบบบรรยาย เอกสารที่เขียนอ้างอิงในทฤษฎี แนวคิดและการทดลองที่เกี่ยวข้องจะต้องตรงกับเอกสารในภาคเอกสารอ้างอิง ระบบที่ใช้อ้างอิง คือ ระบบชื่อและปี (name and year) ถ้าภาษาไทยใช้ พ.ศ. และ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช้ ค.ศ. การอ้างอิงเอกสารภาษาไทยให้ใช้ชื่อตัว ส่วนเอกสารภาษาอังกฤษให้ใช้นามสกุล

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขุดบิทคอยน์: อาชีพเสริมใหม่ หรือ กระแสชั่วคราว? - BBC News ไทย

กระแสการขุดบิทคอยน์. กระแสการขุดบิทคอยน์ในไทยเป็นที่นิยมสูงสุด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ประวัติความเป ็นมา

คน มีการขุดค้นพบโครงกระดูกคนจากแหล ่งโบราณคดีเพิงถ้ําผาลอด อ.ปางมะผ้า จํานวนอย่างน้อย 2 โครง โครงที่ 1 มีอายุประมาณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การอ้างอิงหลักฐานและบรรณานุกรม

1.1 การอ้างอิงในเนื้อหาแบบระบบเชิงอรรถ-บรรณานุกรม มีการอ้างอิงตาม ประเภทของเชิงอรรถ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภทได้แก่

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ ๔ การอ้างอิง

Ó.Ö การอ้างอิงเอกสารที่ผู้แต่งเป็นสถาบัน การอ้างอิงเอกสารที่มีสถาบันเป็นผู้แต่ง ให้ระบุชื่อสถาบัน โดยเขียนชื่อเต็มในการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 4 การเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม

การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา (Citation in Text) หรือ การเขียนอ้างอิงแบบนาม-ปี(Author-Date System) จะเป็นระบบที่นิยมมากกว่าการเขียนเชิงอรรถ เพราะสะดวกในการจัดพิมพ์ การเขียนอ้างอิงแบบนี้จะเป็นการอ้างอิงที่รวมอยู่กับเนื้อหา ไม่แยกคนละส่วนเหมือนการเขียนเชิงอรรถ เพราะการอ้างอิงแบบนาม–ปี คือการระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และหมายเลขหน้า (ชื่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเขียนอ้างอิงแบบ APA 7th Edition

การอ้างอิงในเนื้อหา (In-text citation) การเขียนอ้างอิงแบบ APA 7th เป็นวิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี (author-date citation system) โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ไว้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 9 การอ้างอิง

(ด ารงราชานุภาพ, อ้างถึงใน อคิน รพีพัฒน์. 2521 : 28) ตัวอย่าง การอ้างอิงแทรกเนื้อหา (กรณีอ้างเอกสารเล่มเดียว)

รายละเอียดเพิ่มเติม