โฮมเพจ   /  วงจรเปิดทำลายผังงาน

วงจรเปิดทำลายผังงาน

สรุปขั้นตอนการท ําลายเอกสารท ี่พ้นระยะการใช ้งานของส ่วน ...

4. การตรวจสอบเอกสารขอทําลาย คณะกรรมการทําลายเอกสารที่้ัไดรบการแต่ั้งตง จะดํิาเนนการพิจารณาเอกสารที่ํขอทาลายตามบัีํญชขอทาลายมานั้น ว่าเอกสารใดควรทําลาย เอกสารใดควรสงวนไว้ั่ชวคราว หรือสงวนไว้ตลอดไป แล้ํัึวทาบนทกเสนออธิีบด ( หรืู้่อผวาราชการจัั)งหวด รายงานการพิจารณาพร้ั้ัึอมทงบนทกความขั้ดแยงของคณะกรรมการ ( ถ้ี)าม เพื่ิอพจารณาสั่งการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 12 วงจรการผลิต by Pong Jkp

วงจรการผลิต (Conversion Cycle หรือ Production Cycle) เป็นวงจรที่เกี่ยวกับการแปลงสภาพทรัพยากรที่มีอยู่ในกิจการให้เป็น สินค้าสำเร็จรูปตามคำสั่งผลิตของ ลูกค้า กระบวนการปฏิบัติงานในวงจรการผลิตสามารถจัดแบ่งได้ 4 ส่วน กระบวนการวางแผนการผลิตในส่วนของการจัดทำตาราง การผลิตและใบสั่งผลิต ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 กระบวนการ เบิกวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิต ส่วนที่ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผังงาน Flowchart - ICT-31101

วิธีการเขียนผังงานที่ดี การเขียนผังงานควรคานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 1. ใช้สัญลักษณ์ตามที่กาหนดไว้ 2. ผังงานจะต้องมีจุดเริ่มต้น (Start)และสิ้นสุด (Stop/End/Finish) 3....

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการจัดเก็บเอกสารและการท าลายเอกสาร

คู่มือการจัดเก็บเอกสารและการท าลายเอกสาร ฝ่ายสารบรรณ ส่วน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 3

36 3.6 อุปกรณ์ประกอบ (Auxiliary Devices) เป็นอุปกรณ ์ที่ทางานเชํ ื่อมโยงกบระบบอั ื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบค ุมป้องกันและด ับเพลิงโดยจะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 5 การเขียนผังงานของโปรแกรม - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ...

ผังงานควรมีการทดสอบความถูกต้องของการทำงาน ก่อนนำไปเขี่ยนโปรแกรมจริง. 5.2 ประโยชน์ของผังงานต่อการเขียนโปรแกรม. 1. ลำดับ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

วงจรรายได้

เป็นวงจรที่ีมระบบงานหลายระบบงานต่อเนื่องเชื่อมโยงกนัเกี่ยวขอ้งกบัการบริหารรายไดข้ององคก์ร ประกอบดว้ย การรับคาสั่งซื้อของลูกคา้การอนุัิมตการขาย ในระบบการตลาดและการสั่งขาย การส่งมอบสินคา้ในระบบการจดัส่งสินคา้การแจง้หนี้ีเรยกเก็บเงินลูกคา้ในระบบการแจง้หนี้และเรียกเก็บเงินและการรับชาระเงินจากลูกคา้ในระบบควบคุมเงินสดรับและเงินสดจ่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม