โฮมเพจ   /  สายการผลิตแผ่นใยปราศจากกาว

สายการผลิตแผ่นใยปราศจากกาว

การพัฒนาแผ่นกระดาษหนังสือพิมพ์อัดกาวซีเมนต์ทางเลือกใหม่ ...

จคคงคจ6(BTA2019) 123 variety of ways including laying, rolling, and folding. The highlight of this material is that it can be folded to create products and furniture in a variety of styles and it is interesting to develop it further

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอสซีจี เคมิคอลส์

SCGC™ พีพี P401S เป็นพอลิโพรพิลีนชนิดโฮโมพอลิเมอร์ ที่ถูกออกแบบสำหรับกระบวนการอัดรีดด้วยหัวดายแบบ T-die หรือแบบ spinneret ซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตเส้นด้าย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาวะทีเหมาะสมทีสุดในการผลิตแผ่นใยไม้อัดทีไม่มีตัวประสาน โดย ...

2.1 วัสดุ วัสดุทีนํามาใช้ผลิตแผ่นใยไม้อัดทีไม่มีตัวประสาน คือ ขีเลือยจากต้นยางพาราทีมีองค์ประกอบทางเคมี คือ เซลลูโลส 39 % เฮมิเซลลูโลส 29 % ลิกนิน 28 % และ เถ้า 4 % [11] ซึงได้รับมาจากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ยางพาราในจังหวัดสงขลา (ประเทศไทย) ก่อนนําไปขึน รูปเป็นแผ่นใยไม้อัด ขีเลือยเหล่านีถูกนําไปร่อนให้ผ่าน ตะแกรงขนาด 70 เมช (<210 ไมโครเมตร) …

รายละเอียดเพิ่มเติม

การผลิตและศึกษาคุณสมบัติแผ่นฉนวนผนังเบาจากเส้นใยชานอ้อยเพื่อ ...

การทำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการผลิตและศึกษาสมบัติแผ่นฉนวนผนังเบาจากเส้นใยชานอ้อยเพื่อใช้ในงานสถาปัตยกรรมที่ใช้เส้นใยชานอ้อยเป็นวัตถุดิบ และใช้กาวสังเคราะห์ไอโซไซยาเนตเรซิน (pMDI) 10 % และกาวพอลีแลคติคแอซิด (PLA) 10 % ทำหน้าที่เป็นสารยึดติด โดยวิธีอัดร้อนที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ด้วยความดันในการอัด 150 kg/m 2 มีความหนาแน่นที่ 400 …

รายละเอียดเพิ่มเติม

การศึกษากรรมวิธีการผลิตแผ่นเส้นใยอัดความหนาแน่นปานกลางจากผักตบชวา

ผลการศึกษาพบว่าแผ่นทดสอบที่ระดับปริมาณเนื้อกาว 10%, 13% และ 16% ไม่ผสมพาราฟินอิมัลชั่น มีความหนาแน่นเฉลี่ย 869, 855 และ 927 กก./ลบ.ม. ตาม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Medium Density Fiberboard from Bamboo

2. ศึกษาถึงกรรมวิธี อัตราส่วนผสมระหว่างไผ่กับสารเชื่อมที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นใยไม้อัด ความหนาแน่นปานกลาง 3.

รายละเอียดเพิ่มเติม

นิทรรศการ "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2549"

จากการทดลองได้ใช้ชานอ้อยเพื่อเตรียมเยื่อ 2 วิธี ในการผลิตแผ่นใยไม้อัดโดยไม่ใช้กาว ที่ความหนา 5 mm. และ ความหนาแน่น 1 g/cm3 ได้แก่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้สกุลอะคาเซีย

แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางหรือแผ่นเอ็มดีเอฟ (Medium Density Fiberboard) เป็นแผ่นใยไม้อัดชนิดอัดแน่น (Compressed fiberboard) ชนิดหนึ่ง ผลิตจากการนำเอาวัสดุไม้หรือ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ผลิตภาพของสายการผลิต = 1570 x 15 x 15/3600 = 77.42% 15 x 8.45 ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการท างานแต่ละสถานีของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างก่อนการปรับปรุง 1a 2a 1b 2b 2c 3b 4b ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Polyplex Thailand

PE เริ่มต้นด้วยสายการผลิตแผ่นฟิล์ม PET ชนิดบางด้วยกำลังการผลิต 29,000 ตันต่อปี และในปี 2549 ได้สร้างโรงงานเม็ดพลาสติกแบบ continuous process เพื่อสนองความต้องการใช้ภายใน อีกทั้งได้สร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าร่วมขนาด 4 เมกะวัตต์สองแห่ง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงงาน ในปี 2551 ได้เริ่มเดินเครื่องสายการผลิตแผ่นฟิล์ม PET …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Fiberboard from cassava fiber

ใยมันส าปะหลัง มีทั้งหมด 3 อัตราส่วน ผลิตโดยวิธีอัดร้อน ที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส ด้วยความดันใน การอัด 20 - 50 กก./ตร.ซม. เป็นเวลา 10 นาที มีความหนาแน่น 681 - 724 กก./ลบ.ม. และปริมาณความชื้น 7.09 7.69 % จากผลการทดสอบ พบว่า อัตราส่วน CF05 (ต้นมันส าปะหลัง:กาวยูเรีย เท่ากับ 0.95:0.13) มี สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางกลเหมาะสมที่สุด ค าส าคัญ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Polyplex Thailand

แผ่นฟิล์มโพลิโพรพิลีน (Polypropylene (PP) films) ด้วยความพยายามที่จะสนับสนุนให้ PTL เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) | thaimetallic

Geotextile จัดเป็นสิ่งทอสังเคราะห์( Nonwoven textile) มีลักษณะเป็นแผ่นใยสังเคราะห์ผืนใหญ่น้ำหนักเบา ทำให้เป็นผืนโดยการนำเส้นใยมาผลิตโดยตรง ไม่ต้องผ่านการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับนอนวูฟเวน • MTEC A Member Of NSTDA

การผลิตนอนวูฟเวนแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่. 1. การขึ้นรูปแผ่น (web formation) คือ ขั้นตอนการกระจายและโรยเส้นใยลงบนวัสดุรองรับหรือ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การผลิตและศึกษาคุณสมบัติแผ่นฉนวนผนังเบาจากเส้นใยชานอ้อยเพื่อ ...

ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า สมบัติเชิงความร้อนแผ่นฉนวนผนังเบาจากเส้นใยชานอ้อย จัดเป็นฉนวนความร้อนที่ดีประเภทหนึ่งซึ่ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์ i 346

รายละเอียดเพิ่มเติม